+90 532 261 98 51

KVKK POLİTİKASI

ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VEİŞLENMESİPOLİTİKASI Hedef Kitle:ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİtarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişiler Hazırlayan:ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması Komitesi Versiyon: 1.0 Onaylayan:ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİtarafından onaylanmıştır.   İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 1.1. Amaç 3 1.2.Kapsam 3 1.3 . Dayanak 3 1.4 . Tanımlar 4 2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASIKONULARI 5 2.1. Kişisel Verilerin GüvenliğininSağlanması 5 2.2. Özel Nitelikli Kişisel VerilerinKorunması 5 2.3. KişiselVerilerin Korunmasıveİşlenmesi Bilincinin Geliştirilmesi 5 3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 6 3.1. Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi 6 3.2.Kişisel Verilerin İşlenmeŞartları 6 3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerinİşlenmesi 7 3.4. Kişisel Veri SahibininAydınlatılması 7 3.5. Kişisel VerilerinAktarılması 7 4. KİŞİSELVERİ ENVANTERPARAMETRELERİ 9 5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER 9 6.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VEİMHASI 9 7.KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINKULLANILMASI 9 7.1. Kişisel Veri SahibininHakları 9 7.2. Kişisel Veri Sahibinin HaklarınıKullanması 10 7.3. Başvurulara Cevap Verilmesi 10 7.4. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun Reddedilmesi 10 7.5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı 11 8.YÜRÜTME 11 9. YÜRÜRLÜK ve İLANI 11 EK 1- VeriKategorileri ve Kişisel Veriler 13 EK 2- Kategorik Kişisel Veri İşlemeAmaçlar 15 EK 3 –Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve AktarılmaAmaçları 16 ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 1. GİRİŞ ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.(ŞİRKET) veri sorumlusu olarak yürüttüğü faaliyetlerde kişisel verilerin korunmasına önem vermekte veiş ve işlemlerinde öncelikleri arasında kabul etmektedir.ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİKişiselVerilerinKorunmasıveİşlenmesi Politikası(“Politika”), 6698sayılı KişiselVerilerinKorunmasıKanunu’nca(“Kanun”)belirlenen kişiselveriişleme usul ve esaslarınınÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ organizasyon ve iş süreçlerinin uyumuna yönelik temel düzenlemedir. ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİbuPolitika prensipleri doğrultusunda, üst düzey sorumluluk ve bilinciylekişisel verileri işlemekte vekorumakta, kişisel verisahiplerini bilgilendirerekgereklişeffaflığısağlamaktadır. 1.1. Amaç Bu Politikanın amacı,Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen usul ve esasları, ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİorganizasyon ve süreçlerine uyumlulaştırılarak, faaliyetlerinde etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİkişisel verilerin işlenmesi ve korunması içinbu Politika ile her türlü idari ve teknik önlemleri almakta, gerekli iç prosedürler oluşturmakta, farkındalığı arttırmakta, bilincin sağlanması için gerekli tüm eğitimleri yapmaktadır. Hissedarlar, yetkililer, çalışanlar ve iş ortaklarının Kanun süreçlerine uyumları için, gerekli tüm önlemler alınmakta, uygun ve etkin denetim mekanizmaları kurulmaktadır. 1.2.Kapsam Politika,ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİiş süreçlerindeotomatikolanyadaherhangibirverikayıt sistemininparçasıolmakkaydıylaotomatikolmayanyollarla elde edilen bütün kişisel verilerikapsamaktadır. 1.3 . Dayanak Politika, Kanun ve ilgilimevzuata dayanmaktadır.Kişisel veriler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirmek için işlenmektedir. YürürlüktekimevzuatvePolitika arasındauyumsuzluk olduğu hallerdeyürürlüktekimevzuatuygulanır. İlgilimevzuattarafından öngörülen düzenlemeler, Politika ileÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİuygulamalarına dönüştürülmektedir. 1.4 .Tanımlar Açık rıza Belirlibirkonuyailişkin,bilgilendirilmeye dayananveözgüriradeyleaçıklananrızayı ifadeeder. Başvuru Formu Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun çıkardığı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak hazırlanmış, ilgili kişi (Kişisel Veri Sahibi) tarafından veri sorumlusuna yapılacak başvurulara ilişkin başvuru formu. İlgili kullanıcı Verilerin teknik olarak depolanması, korunmasıveyedeklenmesindensorumlu olankişiyadabirimhariçolmaküzereveri sorumlusu organizasyonu içerisindeveya verisorumlusundanaldığıyetkivetalimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir. İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi. Kayıt ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçasıolmakkaydıylaotomatikolmayan yollarla işlenen kişiselverilerin bulunduğu her türlü ortam. Kişisel veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Kişisel verilerin işlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirliveyabelirlenebilirbirgerçekkişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi. Kişisel veri sahibi Kişisel verileri ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİtarafından veya adına işleme sokulan gerçek kişi. Kişisel verilerin silinmesi Kişiselverilerinsilinmesi;kişiselverilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi. Kişisel verilerin yok edilmesi Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, gerigetirilemez ve tekrar kullanılamaz halegetirilmesi işlemi. Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kurum Kişisel Verileri Koruma Kurumu Özel nitelikli kişisel veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek,vakıfyadasendikaüyeliği,sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriile biyometrik ve genetik verileri. Periyodik imha Kanun’dayeralankişiselverilerinişlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme,yoketmeveyaanonimhalegetirme işlemi. Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi. Veri Kayıt Sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi. Veri sahibi / İlgili kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Veri sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olangerçekveya tüzel kişi. Veri Temsilcisi Kanun uyarınca Veri Sorumlusunun ilgili kanun maddeleri kapsamındaki görevlerini yerine getirmek üzere atanmış gerçek kişi. Yönetmelik 28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASIKONULARI 2.1. Kişisel Verilerin GüvenliğininSağlanması ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,kişiselverilerinhukukaaykırıaçıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde oluşabilecek güvenlik sorunlarını önlemekiçin, kişisel verininniteliğinegöre,Kanun’un12.maddesinde öngörülengerekliönlemlerialmaktadır.ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,KişiselVerileri KorumaKurumutarafındanyayımlanmışolanrehberlereuygunolarakgereklikişisel veri güvenlik seviyesini sağlamak için tedbirler almakta, denetimlergerçekleştirmektedir. 2.2. Özel Nitelikli Kişisel VerilerinKorunması Özel nitelikte olan, kişilere ait ırk,etnikköken,siyasidüşünce,felsefiinanç,din,mezhepveyadiğerinançlar,kılıkve kıyafet,dernek,vakıfyadasendikaüyeliği,sağlık,cinselhayat,cezamahkûmiyeti,güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetikverilerinkorunmasına yönelik alınan önlemler özenle uygulanmaktave gereklidenetimleryapılmaktadır. 2.3. KişiselVerilerinKorunmasıveİşlenmesi Bilincinin Geliştirilmesi ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,kişiselverilerinhukukauygun işlenmesini,erişilmesini, verilerinmuhafazası ve hakları kullanmayayönelikbilincin geliştirilmesiiçinilgililere gerekli eğitimleri verir. Çalışanların kişisel verileri korumabilincini arttırmakiçin,ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİgerekli iş süreçlerini oluşturur,ihtiyaç duyulması halindedanışmanlardan destek alır.Uygulamada karşılaşılan eksiklikler veeğitimlerin sonucu ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİyönetimi tarafındandeğerlendirilir. Yapılan bu değerlendirmeler ile ilgilimevzuattaki değişikliklere bağlı ihtiyaç duyulması halinde yeni eğitimlerdüzenlenir. 3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 3.1.Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi Kişisel veriler aşağıda sayılan ilkeler doğrultusunda mevzuata uygun işlenir. i. HukukaveDürüstlükKuralınaUygunİşleme Kişiselveriler,işsüreçlerinin gerektirdiği ölçüde, bunlarla sınırlı, kişilerintemelhakveözgürlüklerinezararvermeden,hukukavedürüstlük kuralınauygunolarakişlenir. ii. KişiselVerilerin Güncel ve DoğruveOlmasınıSağlama İşlenenkişisel veriler,güncel ve doğrututmak için gerekli önlemleralınmakta veplan ve programlıçalışılmaktadır. iii. Belirli,AçıkveMeşruAmaçlarlaİşleme Kişiselveriler,yürütülen iş süreçlerindebelirlenen ve açıklananmeşru amaçlara bağlı işlenmektedir. iv. İşlendikleriAmaçlaBağlantılı,SınırlıveÖlçülüOlma Kişiselveriler,işsüreçleriningerektirdiğinitelikveölçüdetoplamakta, belirlenen amaçlara bağlı, sınırlı işlenmektedir. v. GerekliOlanSüreKadarMuhafazaEtme Kişisel veriler, ilgilimevzuattaöngörülenve kişisel verileri işlemeamacıiçin gerekliolanen azsürekadarmuhafazaedilmektedir.Öncelikle, ilgilimevzuattakişisel verilerinsaklanmasıiçinbirsüreöngörülmüş isebu süreye,öngörülmemiş isekişiselverilerişlendikleriamaçiçingerekli olansürekadarmuhafaza edilmektedir.Kişiselverilersaklamasürelerininsonundaperiyodikimha sürelerineveyaverisahibibaşvurusunauygunolarak,uygun yöntemlerle(silme,yoketme veya anonimleştirme) imhaedilmektedir. 3.2.Kişisel Verilerin İşlenmeŞartları Kişiselveri,sahibininaçıkrızavermesi veya aşağıda belirtilendiğer bir veya birden fazla şarta dayanarak işlenir. i. Kişisel Veri Sahibinin Açık RızasınınBulunması Kişisel verilerin işlenmesi veri sahibinin açık rızasıyla yapılır. Kişisel veri sahibininaçık rızası: belirli bir konuda bilgilendirilerekve özgür iradesialınarak gerçekleşir. ii. Kişisel Veri Sahibinin Açık RızasınınBulunmaması Aşağıda sıralanan şartlarından herhangi birinin bulunması durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilir. a. KanunlardaAçıkçaDüzenlenmesi Kanunlarda kişiselverilerinişlenmesine ilişkin açıkbirdüzenlemebulunmasıhalindekişisel veriler, veri sahibinin rızası alınmadanişlenebilir. b. FiiliİmkânsızlıkSebebiyleİlgilininAçıkRızasınınAlınamaması Fiiliimkânsızlıknedeniyle,rızasınıaçıklayamayacakdurumdaolanveyarızasınageçerlilik tanınamayacakolankişinin,kendisininyadabaşkabirkişininhayatıveyabedenbütünlüğünü korumakiçin,kişiselverisininişlenmesizorunluolmasıdurumundaverisahibininkişiselverileri işlenebilir. c. SözleşmeninKurulmasıveyaİfasıylaDoğrudanİlgiOlması Kişiselverilerinişlenmesi, verisahibinintarafolduğubirsözleşmeninkurulmasıveyaifasıyladoğrudan ilgiliyse verisahibininkişiselverileri işlenebilir. d. HukukiYükümlülüğünYerineGetirilmesi ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİhukukiyükümlülükleriyerinegetirirken,kişisel veri işlemezorunluolmasıhalindeveri sahibinin kişisel verileriişlenebilir. e. KişiselVeriSahibininKişiselVerisiniAlenileştirmesi Kişiselverisinialenileştiren veri sahiplerine ait kişiselveriler,alenileştirme amacıyla sınırlı olarak,kişisel verileri işlenebilir. f. BirHakkınTesisiveyaKorunmasıiçinZorunlu Veriİşleme Veri işleme birhakkın tesisi,kullanılması veyakorunması içinzorunluiseveri sahibinin kişisel verileriişlenebilir. g. MeşruMenfaatiçinZorunlu Veriİşleme Kişiselverisahibinintemelhakveözgürlüklerinezararvermemekkoşuluyla,ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİmeşru menfaatleriiçinveriişlemeninzorunluolmasıdurumundaverisahibininkişiselverileriişlenebilir. 3.3.Özel Nitelikli Kişisel Verilerinİşlenmesi ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİözelniteliklikişiselverileri,Kanun ve Politika’dabelirlenenilkelere uygun, Kurul’unbelirlediğiyöntemlerlegereklihertürlüidariveteknikönlemleri alarak, aşağıdaki usul ve esaslarla işler: i. Sağlıkvecinselhayatdışındakiözelniteliklikişiselveriler,kanunlardaişlenmesineilişkinaçıkçabirhükümolmasıdurumundaveri sahibinin açık rızası aranmadan işlenebilir. Kanunlarda açıkça öngörülmeyen hallerde veri sahibinin açık rızasıalınır. ii. Sağlıkvecinselhayatailişkinözelniteliklikişiselveriler,sırsaklamayükümlülüğüaltındabulunankişilerveya yetkili kurumve kuruluşlar tarafından:kamusağlığınınkorunması,koruyucuhekimlik,tıbbiteşhis,tedavivebakımhizmetlerininyürütülmesi,sağlıkhizmetleriilefinansmanınınplanlanmasıveyönetimiamacıyla,veri sahibinin açıkrızasıaranmaksızın işlenebilir. Aksi halde veri sahibinin açık rızasıalınır. 3.4.Kişisel Veri SahibininAydınlatılması ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,kişiselveri sahiplerini,hangi amaçlarla kişisel verilerininişlendiği,hangi amaçlarlakimlerle paylaşıldığı,hangiyöntemlerletoplandığı, hukukisebebiveverisahiplerininkişiselverilerinin işlenmesinde sahip olduğu hakları konularında, ilgili mevzuatauygunşekilde bilgilendirir. Bu bakımdan kişisel verilerininkorunmasını,Politika’dakiesaslar çerçevesinde hazırlanan diğer politika belgeleri ve aydınlatma metinlerine bağlı yürütülmektedir. 3.5. Kişisel VerilerinAktarılması ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,kişiselveriişlemeamaçlarıdoğrultusunda,gerekligüvenlikönlemlerini alarak, kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere (üçüncükişi şirketlere,grupşirketlerine,üçüncügerçekkişilere)hukukauygunolarak aktarabilir.ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİaktarma işlemlerini, Kanun’un8.maddesindeöngörülendüzenlemelereuygun şekilde işlemleri gerçekleştirir. i. KişiselVerilerinAktarılması Kişiselverilerin akratılması için kişisel veri sahibinin açık rızasıaranmakla birlikte,aşağıda belirtilen koşullarınbiryada birkaçına dayanılarak,Kurultarafındanöngörülenyöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilereaktarılabilir. a. Kanunlarda açıkçaöngörülmesi, b. Birsözleşmeninkurulmasıveyaifasıyladoğrudan doğruya ilgili ve gerekliolması, c. ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin hukukiyükümlülüğünüyerinegetirebilmesiiçinzorunluolması, d. Verisahibitarafındankişiselverileri alenileştirilmişolmasışartıyla,alenileştirmeamacıylasınırlı, e. ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİveyaverisahibininveyaüçüncükişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunluolması, f. VerisahibinintemelhakveözgürlüklerinezararvermemekkaydıylaÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin meşrumenfaatlerinin sağlanması içinzorunluolması, g. Fiili imkânsızlıknedeniylerızasınıaçıklayamayacakdurumdabulunanveyarızasınahukukigeçerlilik tanınmayan kişininkendisinin yada birbaşkasının hayatı veya bedenbütünlüğünü koruması için zorunluolması. Kurul tarafından yeterlikorumayasahip olduğu belirlenen,“YeterliKorumayaSahipYabancıÜlke” olarakilan edilen yabancıülke statüsündekilere, yukarıda sayılandurumlarınherhangibirinebağlıkişisel veriler aktarılabilir.Yeterlikorumabulunmayan,Türkiyeveyabancıülkedekiverisorumlularınınyeterlibir korumayıyazılıolaraktaahhütedenveKurul’uniznininbulunduğu“YeterliKorumayı Taahhüt EdenVeri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”statüsündekilere,mevzuattaöngörülenşartlara göre kişisel veriler aktarılabilir. ii.ÖzelNitelikliKişiselVerilerinAktarılması Özelniteliklikişiselveriler,Politika’dabelirlenenilkelereuygunolarak,Kurul’unbelirleyeceğiyöntemlerdedahilolmaküzere,gereklihertürlüidarivetekniktedbirler alınarakaşağıda belirlenenkoşullarlaaktarılabilir: a. Sağlıkvecinselhayatdışındakiözelniteliklikişiselveriler,kanunlardakişiselverilerinişlenmesineilişkinaçıkçabirhükümolmasıhalindeveri sahibinin açık rızası aranmaksızın,aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda. b. Sağlıkvecinselhayata ilişkinözel nitelikli kişiselveriler,kamusağlığının korunması,koruyucu hekimlik,tıbbiteşhis,tedavivebakımhizmetlerininyürütülmesi,sağlıkhizmetleriilefinansmanının planlanmasıveyönetimi amacıyla,sır saklamayükümlülüğüaltında bulunankişiler veya yetkili kurumvekuruluşlartarafındanaçıkrızaaranmaksızın,aksihaldeverisahibininaçık rızasıalınması durumunda. Kişiselveriler, “Yeterli KorumayaSahipYabancıÜlke”statüsündekilere yukarıdakişartlardanherhangibirininbulunmasıhalinde,yeterlikorumanınbulunmamasıhalinde “YeterliKorumayıTaahhütEdenVeri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere mevzuattadüzenlenenveriaktarımşartlarına görekişisel veriler aktarılabilir. 4.KİŞİSELVERİ ENVANTERPARAMETRELERİ ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİyönetim, insan kaynakları, idari işler mali işler(muhasebe-finans), planlama-lojistik-bilgi işlem, üretim, ürün geliştirme-kalite, ar-ge pazarlama-satış, satın almaiş süreçlerinde, çalışan adayı, çalışan, hissedar/ortak, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, stajyer, tedarikçi yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişi, veli/vasi/temsilci, ziyaretçilerden oluşan kişisel veri sahipliklerine aitveri kategorileri ve kişisel verileri (Ek-1), kişisel veri işleme amaçlarına (Ek-2) bağlıişlenmektedir. Veri kategorilerine gore işlenme amaçları ile veri konusu kişi grupları detaylarınaÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ninhttps://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinde kialanında bildirilmektedir. Kişisel veri işleme amaçlarıkişiselveri kategorilerine göre,Kanun’un10.maddesivediğer mevzuatuyarıncailgili kişileribilgilendirmek, Kanun’un5.ve6.maddesindebelirtilenkişisel veri işlemeşartlarındanenazbirine dayalı ve sınırlı olarak, kişisel verilerinişlenmesine ilişkinKanun’un4.maddesindebelirtilenilkelerbaşta olmaküzere,Kanun’dabelirtilengenel ilkelereuygungerçekleştirmek için belirlen amaçlara göre işlenmektedir. Kişisel veriler Politika “3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması” bölümünde belirlenen esaslarla: Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortaklari, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel sigorta şirketleri, denetçiler, danışmanlar, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içikuruluşlar ile belirlenen amaçlarla (Ek-3)paylaşılabilmektedir. Yabancı ülkelerlekişisel bilgi aktarımısöz konusu değildir. 5.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Kanunda belirlenen usul ve esaslarla işlemekte olduğu kişisel verilerin korunması için gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinigerçekleştirmektedir. İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİbu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili kişi ve birimlere haber verir. 6.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VEİMHASI ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, kişisel verileri işlemeamacı içingerekli olansüreileilgilimevzuattaöngörülenen azsürekadarmuhafazaeder.ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,öncelikleilgilimevzuattabirsürebelirlenmiş isebu süreyeuygun; yasalbirsüreöngörülmemişisekişiselverilerinişlenmeamacıiçingerekli sürekadarkişisel verileri saklar.Kişiselverilerbelirlenensaklamasürelerininsonunda,periyodikimha sürelerineveyaverisahibibaşvurusunauygunolarak,belirlenenyöntem(silme,yoketme veya anonimleştirme) ile imha edilir. 7.KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINKULLANILMASI 7.1. Kişisel Veri SahibininHakları Kişisel veri sahipleri Kanundan kaynaklanan aşağıda belirtilen haklarasahiptirler: i. Kişiselveriişlenipişlenmediğiniöğrenme, ii. Kişiselverileriişlenmişsebunailişkinbilgitalepetme, iii. Kişisel verilerinişlenmeamacınıvebunlarınamacınauygunkullanılıpkullanılmadığınıöğrenme, iv. Yurtiçindeveyayurtdışındakişiselverilerinaktarıldığıüçüncükişileribilme, v. Kişiselverilerineksikveyayanlışişlenmişolmasıhâlindebunlarındüzeltilmesiniistemeve bukapsamdayapılanişlemin kişiselverilerinaktarıldığı üçüncü kişilerebildirilmesini isteme, vi. Kanunveilgilidiğerkanunhükümlerineuygunolarakişlenmişolmasınarağmen, işlenmesini gerektirensebeplerinortadankalkmasıhâlinde kişisel verilerin silinmesiniveyayokedilmesiniistemevebukapsamdayapılanişleminkişisel verilerinaktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesiniisteme, vii. İşlenenverilerinmünhasıranotomatiksistemleraracılığı ileanalizedilmesisuretiylekişininkendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itirazetme, viii. Kişiselverilerinkanunaaykırıolarakişlenmesisebebiylezararauğramasıhâlindezararıngiderilmesini talepetme. 7.2. Kişisel Veri Sahibinin HaklarınıKullanması Kişiselverisahipleri6.1.maddede sayılanhaklarailişkintaleplerini, Kurul’unbelirlediği yöntemlerleÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ye iletebilir.Kişisel veri sahipleri ve adlarına başvuru hakkı bulunanlar“Veri Sahibi Başvuru Formu”(Ek-4) doldurularak, ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ‘ye başvurabilir. 7.3. Başvurulara Cevap Verilmesi ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,kişiselverisahibitarafındanyapılanbaşvurularıKanunvediğermevzuatauygunsonuçlandırır.UsuleuygunşekildeÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’Ne iletilen talepler,enkısasüredeve engeç30(otuz)güniçinde,ücretsizolaraksonuçlandırır.Ancak,işleminayrıcabir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilir. 7.4. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun Reddedilmesi ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ., başvuruda bulunan kişinin isteğini, aşağıda yer alan durumlarda, gerekçesini açıklayarak reddedebilir: i. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi, ii. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi, iii. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi, iv. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi, v. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, vi. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, vii. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması, viii. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması, ix. Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, x. Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması, xi. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması. 7.5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİcevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir. 7.6. Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edilebilecek Bilgiler ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. 8.YÜRÜTME Politika Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve yürürlülüğe konulmuştur. Politika’nın teknik yürütümü “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası”(Ek-5) ile sağlanmaktadır. İş süreçlerinde, taraflar nezdinde Politikanın yürütümü “Kişisel Verileri İşleme Müşteri Aydınlatma Metni”(Ek-6), “Tedarikçi Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Sözleşmesi” (Ek-7)“Çalışan Kişisel Verileri İşleme Aydınlatma Metni” (Ek-8), “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” (Ek-9),“İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni” (Ek-10), “Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni” (Ek-11) ile gerçekleştirilmektedir. Kanun ve Politika’nın yürütülmesinden ve gerektiğinde güncellenmesinden Yönetim Kurulu, bu kapsamdaki tüm iş ve işlemlerin takibinden, koordinasyon ve denetiminden ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİKişisel Verileri Koruma Komitesi sorumludur. 9. YÜRÜRLÜK ve İLANI Politika yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Politika’da meydana gelecek değişiklikleriçinÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘nin internet sitesinde (http://www.ozkuldemircelik.com.tr/) ‘de yayımlanarak kişisel veri sahiplerinin, ilgili kişilerin erişimine sunulur. Politika değişiklikleri ilan edildiği tarihte uygulamaya girer. EKLER Ek1- Veri Kategorileri ve Kişisel Verileri Ek2- Kişisel Veri İşleme Amaçları Ek 3- Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları Ek 4- Veri Sahibi Başvuru Formu Ek 5- Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası Ek 6- Kişisel Verileri İşleme Müşteri Aydınlatma Metni Ek 7- Tedarikçi Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Sözleşmesi Ek 8- Çalışan Kişisel Verileri İşleme Aydınlatma Metni Ek 9- Çalışan Adayı Aydınlatma Metni Ek 10- İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni Ek 11- Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni   EK 1- VeriKategorileri ve Kişisel Veriler Veri Kategorileri Kişisel Veri Kimlik Ad, Soyad Anne- Baba Adı Anne Kızlık Soyadı Doğum Tarihi Doğum Yeri Medeni Hali Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No TC Kimlik No Pasaport Numarası Geçici TC Kimlik Numarası Cinsiyet Bilgisi TC Kimlik Kartı Sürücü Belgesi İletişim Adres E Posta Adresi İletişim Adresi Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP) Telefon No Lokasyon Bulunduğu yerin konum bilgileri v.b. Özlük Bordro Bilgileri Disiplin Soruşturması İşe Giriş- Çıkış Belgesi Kayıtları Özgeçmiş Bilgileri Performans Değerlendirme Raporları Hukuki İşlem Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler vb. Müşteri İşlem Fatura Senet Çek Bilgileri Giriş-Çıkış Bilgileri Sipariş Bilgisi Randevu Bilgisi Fiziksel Mekân Güvenliği Çalışan ve Ziyaretçilerin Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri Kamera Kayıtları İşlem Güvenliği İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi) IP Adres Bilgileri İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri Şifre ve Parola Bilgileri Risk Yönetimi Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi Finans Bilanço Bilgileri Finansal Performans Bilgileri Kredi ve Risk Bilgileri Malvarlığı Bilgileri Banka Hesap Numarası IBAN Numarası Mesleki Deneyim Diploma Bilgileri Gidilen Kurslar Meslek İçi Eğitim Bilgileri Sertifikalar Pazarlama Alışveriş Geçmişi Bilgileri Anket Çerez Kayıtları Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Kapalı Devre Kamera Sistemi Görüntüsü, Ses Kaydı Sağlık Bilgileri Engellilik Durumuna Ait Bilgiler Kan Grubu Bilgisi Kişisel Sağlık Bilgileri Kullanılan Cihaz ve Protez Bilgileri Laboratuvar ve Görüntüleme Sonuçları Test Sonuçları Muayene Verileri Reçete Bilgileri Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Ceza Mahkumiyetine İlişkin Bilgiler Güvenlik Tedbirine İlişkin Bilgiler Aile Bilgileri Çocuk Sayısı Aile Cüzdanı Eş Çalışma Bilgileri Çocuk Eğitim ve Yaş Bilgileri Çalışma Verileri Departmanı Çalışma Şekli Mesleği Referansları Son çalışılan şirket bilgileri İmza Kişisel veri niteliği taşıyan belgeler üzerinde bulunan ıslak veya elektronik imza, parmak izleri, özel işaretler Web Site Kullanım Verileri Başvuru Formu Doldurulma Tarihi Siteye Login Olma Sıklığı/Zamanları Son Login Tarihi IP Adresi Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi Anket Verileri Firma’ya yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler. İtibar Yönetimi Bilgisi Firma’nın ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler. Olay Yönetimi Bilgisi Firma’nın ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerinin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler. Sigorta Özel Sigorta Verileri Sosyal Güvenlik Kurumu Verileri Araç Bilgileri Araç plakası, marka, model, model yılı, motor şasi numarası, ruhsat tescil tarihi, ruhsat örneği, hasarsızlık bilgileri Uyum Bilgileri Uyum kapsamında işlenen kişisel veriler Denetim ve Teftiş Bilgileri İç veya dış denetim faaliyetleri sırasında işlenen kişisel veriler Yabancılarda Oturma İzni Bilgileri Yabancılarda Oturma İznine Ait Bilgiler EK 2-Kategorik Kişisel Veri İşlemeAmaçlar Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi Talep / Şikayetlerin Takibi Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Ücret Politikasının Yürütülmesi Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi İş Ortakları, Tedarikçilerin Bilgiye ve Tesislere Erişim Yetkilerinin Planlanması, Yönetimi İş Ortakları, Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi İş Ortağı/Tedarikçi Çalışanlarının Giriş Çıkış Kayıtlarının Toplanması Faaliyetlerinin İlgili Mevzuata veya Şirket Prosedürlerine Uyumlulaştırma Planlama ve Yönetimi EK 3 –Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve AktarılmaAmaçları ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİKanun’un8.ve9.maddelerineuygunolarakkatılımcı, müşterileri ve çalışanlarınkişiselverileriniaşağıdasıralanan kişi kategorilerineaktarabilir: Veri AktarımıYapılabilecekKişiler Tanımı Veri AktarımAmacı ve Kapsamı Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİfaaliyetleri gereği ilişkide bulunduğu, işlem gerçekleştirdiği gerçek veya tüzel kişiler Gerçekleştirilen iş ve işlem ile sınırlı Hissedarlar ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİile ortaklık ilişkisi kurmuş gerçek kişiler ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.’nin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin planlanması, yürütümü ve denetimi amacıyla sınırlı İş Ortakları ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİürün ve hizmetlerinin tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği gibi amaçlarla ilişkide olduğu iş ortakları, iş ortağı bankalar İş ortaklığı kurulması ve yürütülmesi amaç ve faaliyetleri ile sınırlı Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Daireleri vb. ilgili mevzuat hükümlerine gore ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.’nden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve Kuruluşlarının kanuni yetkisine bağlı talep ettiği amaçla sınırlı Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileri İlgili mevzuat hükümleri gereğince belirli şartlara uygun olarak kurulmuş ve bu çerçevede faaliyetlerini sürdüren kurum veya kuruluşları Yürüttükleri faaliyet alanlarına giren konular ile ilgili sınırlı Özel Sigorta Şirketleri Özel sağlık, emekllik, BES uygulamaları Özel sigorta kayıt ve bildirimleriyle kapsamıyla sınırlı Yönetim Kurulu Üyeleri ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİYönetim Kurulu Üyeleri ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİYönetim Kurulu Faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı Hizmet alınan, işbirliği yapılan kuruluşlar Sözleşmeli hizmet alınan, işbirliği yapılan kuruluşlar Sözleşme ve işbirliği protokol esasları ile sınırlı Avukat İlgili mevzuat uyarunca avukat yetkisine sahip avukatlar Şirket faaliyet ve işçi işlemlerinde hukuki sonuç doğurabilecek konularla sınırlı. Tedarikçi ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne veri işleme amaç ve istekleri doğrultusunda hizmet sunan taraflar ÖZKUL DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin dış kaynaktan ticari faaliyetlerini yerine getirmek için mal ve hizmetlerin tedarik edilmesi amacıyla sınırlı Danışmanlar Uzman ve deneyiminden yararlanılanlar Uzman ve deneyiminden yararlanılanlar Denetçiler İlgili mevzuat uyarunca denetim yetkisine sahip denetçiler Mevzuatta belirlenen yetki ve görev sınırları